تلاوت

تلاوت سوره قدر استاد شحات مقام رست

سوره: قدر

آیه: از ابتدا تا انتهای سوره

استاد : شحات

مقام : رست

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور