تلاوت

آیه 92-97 سوره انبیاء محمد عبدالعزیز حصان

سوره : انبیاء

آیه : 92-97

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

آیه 108 سوره نساء استاد حصان
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی