تلاوت

آیه 92-97 سوره انبیاء محمد عبدالعزیز حصان

سوره : انبیاء

آیه : 92-97

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 63 times, 1 visits today)