تلاوت

مقطعی کوتاه از استاد طه الفشنی

سوره : ذاریات

آیه: 47-48

استاد : طه الفشنی

مقام : بیات

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان