تلاوت

آیات ابتدایی سوره علق استاد مصطفی اسماعیل

سوره : علق

آیه: 1-5

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : رست

آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم
آیه 71-75 سوره زمر استاد سعید مسلم
آیه 1-5 سوره تحریم محمد عمران