تلاوت

آیه 38 سوره توبه استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : توبه

آیه: 38

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 55 times, 1 visits today)