تلاوت

آیه 67-68 سوره یوسف حصان

سوره : یوسف

آیه : 67-68

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل