تلاوت

آیه 4-6 سوره حدید استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : حدید

آیه: 4-6

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (بیات * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 18 times, 1 visits today)