تلاوت

آیه 11-12 سوره تحریم استاد محمود شحات

سوره: تحریم

آیه: 11-12

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 8 times, 1 visits today)