تلاوت

آیه 1-8 سوره علق محمد صدیق منشاوی

سوره : علق

آیه: 1-8

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه * بیات)

آیه 1-3 سوره تحریم استاد حصان
آیه 22-28 سوره رعد استاد حصان
آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست