تلاوت

آیه 9 سوره اسراء شحات

سوره: اسراء

آیه: 9

استاد : شحات

مقام : حجاز

تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان