تلاوت

آیه 1-12 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد

سوره : بلد

آیه : 1-12

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : سه گاه

آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد
آیه 27-30 سوره فجر حامد شاکرنژاد