تلاوت

آیات ابتدایی سوره یس محمد صدیق منشاوی

سوره : یس

آیه: 1-9

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 341 times, 1 visits today)