تلاوت

آیه 190 سوره آل عمران استاد علی البنا

سوره: آل عمران

آیه: 190

استاد: محمود علی البناء

مقام: بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 5 times, 1 visits today)