تلاوت

آیه 190 سوره آل عمران استاد علی البنا

سوره: آل عمران

آیه: 190

استاد: محمود علی البناء

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 14 times, 1 visits today)