تلاوت

آیه 73-75 سوره فرقان استاد شحات

سوره : فرقان

آیه: 73-75

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 29 times, 1 visits today)