تلاوت

آیه 3-18 سوره علق استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : علق

آیه: 3-18

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (رست * بیات)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور