تلاوت

مقام سه گاه * رست استاد طنطاوی

سوره : فتح

آیه: 19

استاد : محمد عبدالوهاب طنطاوی

مقام : مرکب خوانی(سه‌گاه * رست)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان