تلاوت

آیه 17-19 سوره یوسف استاد محمد لیثی

سوره : یوسف

آیه : 17-19

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 12 times, 1 visits today)