تلاوت

آیه 6-7 سوره ق استاد عبدالباسط

سوره : ق

آیه: 6-7

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : حجاز

آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
تلاوت بسیار زیبای سوره بلد از استاد مصطفی اسماعیل
آیه 103-104 سوره انعام استاد اللیثی