تلاوت

آیه 13-15 سوره مریم عبدالباسط

سوره : مریم

آیه: 13-15

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : حجاز

آیه 69-70 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 72 سوره طه استاد شعبان صیاد
آیه 38 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد