تلاوت

آیه 1-5 سوره حمد استاد عبدالباسط

سوره : حمد

آیه: 1-5

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران