تلاوت

آیه 12-13 سوره رعد عبدالباسط

سوره : رعد

آیه: 12-13

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(چهارگاه * رست)

تلاوت سوره تین و علق استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره اخلاص توسط استاد مصطفی اسماعیل
آیه 73-74 سوره زمر استاد محمد عمران