تلاوت

آیه 15-19 سوره تکویر عبدالباسط عبدالصمد

سوره : تکویر

آیه: 15-19

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(چهارگاه * رست)

تلاوت سوره تین و علق استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره اخلاص توسط استاد مصطفی اسماعیل
آیه 73-74 سوره زمر استاد محمد عمران