تلاوت

آیه 1-4 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

سوره : حاقه

آیه : 1-4

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : سه‌گاه

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد