تلاوت

مقطع شیخ محمد بسیونی به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : ضحی – شرح

آیه :

استاد : محمد بسیونی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 143 times, 1 visits today)