تلاوت

مقطع شیخ محمد بسیونی به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : ضحی – شرح

آیه :

استاد : محمد بسیونی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 4 times, 1 visits today)