تلاوت

مقطع شیخ محمد بسیونی به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : ضحی – شرح

آیه :

استاد : محمد بسیونی

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور