تلاوت

تلاوت آیه 2-3 سوره غافر محمد بسیونی سبک رفعت

سوره : غافر

آیه : 2-3

استاد : محمد بسیونی

مقام : مرکب خوانی (بیات * سه گاه)

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 2 times, 1 visits today)