تلاوت

آیه 24-26 سوره مریم استاد نعینع

سوره : مریم

آیه: 24-26

استاد : احمد نعینع

مقام : سه گاه

تلاوت سوره ضحی انشراح استاد نعینع
آیه 11 سوره تحریم استاد نعینع
آیه 12 سوره تحریم استاد نعینع
(Visited 32 times, 1 visits today)