تلاوت

آیه 55 سوره آل عمران استاد مصطفی اسماعیل

سوره : آل عمران

آیه: 55

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : رست

آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم
آیه 71-75 سوره زمر استاد سعید مسلم
آیه 1-5 سوره تحریم محمد عمران