تلاوت

آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی

سوره : غافر

آیه: 64-65

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل