تلاوت

آیه 35-36 سوره احزاب استاد عمران

سوره : احزاب

آیه: 35-36

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * سه گاه)

آیه 36 سوره اسرا استاد مصطفی اسماعیل
آیه 59 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل
سوره 64-65 آل عمران استاد مصطفی اسماعیل