تلاوت

آیه 105 سوره مائده استاد محمد عمران

سوره : مائده

آیه: 105

استاد : محمد عمران

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 50 times, 1 visits today)