تلاوت

آیه 1-4 سوره حاقه استاد محمد لیثی

سوره : حاقه

آیه : 1-4

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 30 times, 1 visits today)