تلاوت

آیه 25-26 سوره لقمان استاد محمد عمران

سوره : لقمان

آیه: 25-26

استاد : محمد عمران

مقام : حجاز

آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
تلاوت بسیار زیبای سوره بلد از استاد مصطفی اسماعیل
آیه 103-104 سوره انعام استاد اللیثی