تلاوت

آیه 33-35 سوره فصلت استاد محمد عمران

سوره : فصلت

آیه: 33-35

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 53 times, 1 visits today)