تلاوت

آیه 69-72 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 69-72

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 56 times, 1 visits today)