تلاوت

آیه 1-3 سوره تحریم استاد حصان

سوره : تحریم

آیه : 1-3

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 19 times, 1 visits today)