تلاوت

آیه 1-3 سوره تحریم استاد حصان

سوره : تحریم

آیه : 1-3

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (رست * بیات)

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل