تلاوت

آیه 45-48 سوره احزاب استاد محمود شحات

سوره : احزاب

آیه : 45-48

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)