تلاوت

آیه 41-44 سوره نمل استاد حصان مقام بیات

سوره : نمل

آیه : 41-44

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل