تلاوت

آیه 27 سوره نازعات استاد حصان

سوره : نازعات

آیه : 27

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل