تلاوت

آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان

سوره : محمد

آیه : 11-13

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی ( ترکیب بیات * حجاز * صبا * نهاوند * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 56 times, 1 visits today)