تلاوت

آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان

سوره : محمد

آیه : 11-13

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی ( ترکیب بیات * حجاز * صبا * نهاوند * رست)

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل