تلاوت

آیه 12-15 سوره محمد استاد حصان

سوره : محمد

آیه : 12-15

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 26 times, 1 visits today)