تلاوت

آیه 33 سوره رحمن استاد حصان

سوره : رحمن

آیه : 33

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 135 times, 1 visits today)