تلاوت

آیات ابتدایی سوره حاقه محمد عبدالعزیز حصان

سوره : حاقه

آیه : 1-4

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 8 times, 1 visits today)