تلاوت

آیات ابتدایی سوره حاقه محمد عبدالعزیز حصان

سوره : حاقه

آیه : 1-4

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 67 times, 1 visits today)