تلاوت

آیه 25-33 سوره رحمان راغب مصطفی غلوش

سوره : رحمان

آیه: 25-33

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 28 times, 1 visits today)