تلاوت

آیه 285 سوره بقره استاد راغب مصطفی غلوش

سوره : بقره

آیه: 285

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 333 times, 1 visits today)