تلاوت

آیه 285 سوره بقره استاد راغب مصطفی غلوش

سوره : بقره

آیه: 285

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 176 times, 1 visits today)