تلاوت

آیه 1-15 سوره شمس استاد غلوش

سوره : شمس

آیه: 1-15

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست)

آیه 73-74 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 105 سوره مائده استاد محمد عمران
آیه 7 سوره یوسف استاد محمد عمران