تلاوت

آیه 49-55 سوره قمر راغب مصطفی غلوش

سوره : قمر

آیه:49-55

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران