تلاوت

آیه یا ایتها النفس المطمئنه استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات

سوره : فجر

آیه : 27-30

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل