تلاوت

آیه 143 سوره بقره استاد کامل یوسف

سوره : بقره

آیه: 143

استاد : کامل یوسف

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 9 times, 1 visits today)