تلاوت

آیه 97-101 سوره انعام استاد محمد لیثی

سوره : انعام

آیه : 97-101

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 29 times, 1 visits today)