تلاوت

تلاوت سوره کوثر استاد محمود شحات

سوره: کوثر

آیه: تمام سوره

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 97 times, 1 visits today)